Download algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van Bee Free Lingerie

Bee Free Lingerie WebShop, hierna te noemen Bee Free Lingerie is een website die door de onderneming Stegers Ondermode B.V. gedreven wordt. De onderneming Bee Free Lingerie is gevestigd te Berkel en Rodenrijs, kantoorhoudende aan de Industrieweg 5B, 2651BC, sinds 5 juni 1991 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam ingeschreven onder nummer 24187696. Bee Free Lingerie is geregistreerd merk onder nummer 0716140 voor de Benelux. BTW nummer is 009454536B01.

1. Bestellingen en overeenkomsten

Op alle bestellingen en overeenkomsten die via de website van Bee Free Lingerie gesloten worden en waarbij Bee Free Lingerie partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en Bee Free Lingerie middels de STAP VOOR STAP bestelmethode, zoals deze is omschreven op de welkomspagina, accepteert u deze voorwaarden.

2. Voorwaarden

Bee Free Lingerie heeft het recht deze voorwaarden en inhoud van de webshop te wijzigen.

3. Uitzonderingen

Na schriftelijke toestemming van Bee Free Lingerie kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van bepaalde voorwaarden, met uitzondering van de overige voorwaarden, deze blijven van kracht.

4. Ontvangstbevestiging

Alle getoonde producten zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen

5. Overeenkomst

De overeenkomst tussen Bee Free Lingerie en u komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst op de website van Bee Free Lingerie door het correct invullen van uw persoonlijke gegevens en betalingswijze, door op de Bestel en vervolgens op Volgende knop te klikken, en vervolgens de ontvangstbevestiging die u op de door u opgegeven e-mail adres ontvangt.

6. Bewijs van opdrachten/ elektronische communicatie

De administratie van Bee Free Lingerie geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Bee Free Lingerie verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Bee Free Lingerie verrichtte leveringen. Bee Free Lingerie erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

6.1 Elektronische communicatie en veiligheid met SSL

Bee Free Lingerie maakt gebruik van een beveiligde omgeving met SSL voor alle communicatie tussen de server op het Internet en uw computer. De SSL (Secure Sockets Layer) is ontwikkeld voor het verlenen van veiligheid en privacy op het Internet. SSL encrypt alle communicatie tussen de Server (aanbieder) op het Internet en de Computer van klanten, voor het aanbieden van volledige veiligheid. Het SSL-protocol behoudt de veiligheid en integriteit van het communicatiekanaal door gebruik te maken van encryptie, echtheid en berichten waarmerk-code. Door het verzenden van een order in een SSL beveiligde omgeving, voorkomt het gezien te worden door iemand anders dan voor wie het bedoeld is

7. Ontvangstbevestiging inhoud

De ontvangstbevestiging vermeldt ten minste de volgende informatie: Orderbevestigingsnummer, omschrijving van het product, het aantal, de prijs van het aantal producten, de verzendkosten en verzendmethode, uw naam en woonadres, het verzendadres is uw woonadres, of ander door u aangegeven afleveradres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer, het e-mail adres van de serviceafdeling van Bee Free Lingerie waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.

8. Risico en transport

Het risico tijdens het transport van het door uw bestelde producten is voor rekening van Bee Free Lingerie en gaan over op het moment van aflevering aan u. De kosten van verzenden van de door u bestelde producten naar Nederland bedragen € 5 en naar België € 7,50, voor verzendingen Internationaal € 25,-. Indien u meer dan € 50,- aan bestelde producten wilt laten verzenden, zijn de kosten van het verzenden voor rekening van Bee Free Lingerie (Alleen geldig voor Nederland en België).

9. Leveringstermijn

De leveringstermijn van de producten bedraagt maximaal 30 dagen of anders schriftelijk met u overeengekomen. Indien Bee Free Lingerie de leveringstermijn niet na kan komen zal Bee Free Lingerie dit schriftelijk aan u melden. In dat geval kunt u de overeenkomst ontbinden door dit ons schriftelijk te melden, waarna Bee Free Lingerie het reeds door u betaalde bedrag binnen 30 werkdagen aan u terug zal betalen.

10. Afkoelingsperiode

Zonder opgave van reden kunt u de producten, nadat u ze ontvangen heeft, de overeenkomst met Bee Free Lingerie ontbinden. U dient dit binnen 14 werkdagen na ontvangst aan Bee Free Lingerie te melden. U dient de producten onmiddellijk, niet gedragen en in originele verpakking, met kopie factuur, aan Bee Free Lingerie te retourneren. De kosten en risico voor deze retourzending zijn voor uw eigen rekening.

10.1 Terugbetalingsregeling

Na ontvangst van de producten zal Bee Free Lingerie binnen 30 dagen de geretourneerde producten aan u terugbetalen. Bee Free Lingerie behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, indien de verpakking reeds gebruikt of beschadigd is. In geval hiervan zal Bee Free Lingerie u schriftelijk van op de hoogte stellen. Bee Free Lingerie heeft het recht om eventuele waardevermindering van de producten als gevolg van deze schade van het te crediteren bedrag in te houden.

11. Niet goed geld terug

Indien u binnen 30 dagen nadat u de producten heeft ontvangen niet tevreden bent met uw bestelling omdat deze niet voldoet aan het bestelde of gebreken vertoont, dient u dit schriftelijk aan Bee Free Lingerie te melden. Indien u Bee Free Lingerie schriftelijk verzoekt een vervangend product te zenden, zal Bee Free Lingerie nadat zij de bestelde producten heeft retour ontvangen, binnen 14 dagen een vervangend product verzenden. Indien de bestelde goederen gebreken vertonen, dit ter beoordeling van Bee Free Lingerie, komen de verzending en risico van het vervangende product voor rekening van Bee Free Lingerie. Indien u geen vervangend artikel wenst zal Bee Free Lingerie na ontvangst van het geretourneerde product de aankoopprijs retour storten op uw rekening. Artikel 10.1 is op dit artikel van toepassing.

12. Klachten

Bee Free Lingerie zal alle klachten met betrekking tot de geleverde producten in behandeling nemen. U kunt Bee Free Lingerie via de Klantenservice op info@limarbodyfashion.nl informeren. Ook kunt u Bee Free Lingerie op werkdagen informeren van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 op het telefoonnummer 010-4154565. Bee Free Lingerie zal proberen de klacht op te lossen, en u hiervan schriftelijk via e-mail, of brief binnen 10 dagen te informeren.

13. Gegevensbeheer en privacy

Bee Free Lingerie houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. De door u aan Bee Free Lingerie verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers van Bee Free Lingerie intern gebruikt worden voor: het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan Bee Free Lingerie. Bee Free Lingerie zal geen gegevens beschikbaar stellen aan derden. Bee Free Lingerie zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor mailingen van aanbiedingen of acties. Indien u niet meer in ons bestand opgenomen wilt zijn, dient u dit schriftelijk aan ons te melden. Indien u de geregistreerde gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u ten alle tijde een schriftelijke afspraak met Bee Free Lingerie maken. Wel dient u een geldig legitimatiebewijs te overleggen voordat u inzage, corrigeren of wilt verwijderen van uw persoonlijke gegevens. U kunt natuurlijk ook Bee Free Lingerie hier schriftelijk opdracht toe geven.

14. Klantenservice Bee Free Lingerie

Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met: Bee Free Lingerie, afdeling Klantenservice, Stegers Ondermode B.V., Industrieweg 5B, 2651BC, BERKEL EN RODENRIJS, Telefoon: 010-4154565, e-mail: info@limarbodyfashion.nl

15. Nederlands recht en geschil.

Op alle overeenkomsten gesloten met Bee Free Lingerie is Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil ontstaat tussen u en Bee Free Lingerie naar aanleiding van een overeenkomst, bestaat de mogelijkheid van bemiddeling en/of bijstand door de Consumentenbond. Een schriftelijk verzoek hiertoe dient u hiervoor aan Bee Free Lingerie te zenden. Indien het geschil niet door bemiddeling kan worden opgelost, is de bevoegde rechter te Haarlem, of in door u zelf aan te geven plaats, bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. Indien u wilt afzien van gerechtelijke tussenkomst van dit geschil, dient u dit binnen 4 weken schriftelijk te melden. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.